Validation of the Romanian Translated ABC-V (Assessment of Burden in Chronic - Venous Disease) Questionnaire

  1. Home
  2. Articles

Validation of the Romanian Translated ABC-V (Assessment of Burden in Chronic - Venous Disease) Questionnaire

D. Casian, E. Gutsu, V. Culiuc
Original article, no. 3, 2013
Validarea chestionarului ABC-V (Assessment of Burden in Chronic – Venous disease) tradus în limba românã Obiectivul studiului a fost evaluarea psihometricã a versiunii traduse în limba românã a chestionarului ABC-V (Assessment of Burden in Chronic – Venous Disease) la pacienåii cu boala varicoasã necomplicatã a extremitãåilor inferioare. Toate componentele chestionarului au fost traduse din versiunea englezã în limba românã æi ulterior invers, apoi discutate, adaptate æi pre-testate. Evaluarea versiunii finale a chestionarului tradus a demonstrat rezultate acceptabile: întrebãri ratate în 3% din chestionare, lipsa efectului “de plafon” (ceiling-effect) æi un floor-efect redus, o bunã fiabilitate split-half (rs = 0,61, p 0,01) æi corelaåie semnificativã între scorurile de testare æi re-testare (rs = 0,86, p 0,01). Scorurile medii ABC-V nu au fost influenåate semnificativ de vârsta æi genul pacienåilor. Rezultatele studiului susåin aplicarea chestionarului ABC-V pentru evaluarea severitãåii patologiei venoase cronice precum æi pentru analiza cantitativã a satisfacåiei pacienåilor æi ameliorãrii sãnãtãåii dupã tratamentul bolii varicoase la populaåia vorbitoare de limbã românã.