Tratat de Chirurgie (sub red. Irinel Popescu Ed. Academiei Române 2008) Volumul Vb - Chirurgie Pediatricã

  1. Home
  2. Articles

Tratat de Chirurgie (sub red. Irinel Popescu Ed. Academiei Române 2008) Volumul Vb - Chirurgie Pediatricã

Prof. univ. Dr. Fane Ghelase
Reviews, no. 1, 2009
* Universitatea de Medicinã si Farmacie Craiova


Aparitia Tratatului de Chirurgie în Editura Academiei Române într-o nouã editie sub redactia reputatului profesor universitar Dr. Irinel Popescu, reprezintã un remarcabil eveniment prin amploarea sa si oferã corpului medical din tarã o lucrare monumentalã care sã exprime stadiul actual al cunoasterii în domeniu.
Tratatul va constitui un sprijin în formarea la zi a medicilor rezidenti si tineri specialisti, o lucrare de referintã pentru tematica viitoarelor concursuri de rezientiat, specialitate si primariat, pentru chirurgul practician si pentru alti specialisti, un sprijin pentru reîmprospãtarea cunostintelor clasice, dar mai ales, pentru cunoasterea conceptelor moderne de epidemiologie clinicã, etiopatogenie, fiziopatologie, anatomie patologicã, mijloacelor si procedurilor de diagnostic si tratament.
Parte a acestui tratat, volumul de Chirurgie Pediatricã (V B), a apãrut în anul 2008 sub coordonarea stiintificã a cunoscutului profesor universitar Dr. Corneliu Sabetay, de la Universitatea de Medicinã si Farmacie Craiova. Aceastã lucrare reprezintã o recunoastere a scolii de chirurgie pediatricã din Oltenia si o importantã misiune pe care aceasta o finalizeazã cu strãlucire.
Lista autorilor cuprinde un imporant grup de tineri specialisti în chirurgia pediatricã, cadre didactice universitare, doctori în stiintã care s-au remarcat în domeniul cercetãrii prin lucrãri si teze de doctorat care au aprofundat principalele teme care se regãsesc în acest tratat prin contributiile lor personale. Majoritatea acestor autori au efectuat stagii de perfectionare în strãinãtate si au participat la numeroase manifestãri stiintifice nationale si internationale, activitãti ce constituie o garantie a nivelului academic al capitolelor redactate. Din lista autorilor fac parte si profesori universitari si alte cadre didactice din principalele centre universitare din tarã respectiv Bucuresti, Constanta, Cluj, Timisoara, Iasi.
Alãturi de autorii români care au colaborat au mai participat la redactare si personalitãti profesionale stiintifice din Austria, SUA si Franta, care pe parcursul vremii au colaborat cu chirurgii pediatrii din tara noastrã.
Tematica aleasã reflectã evolutia ultimilor ani care delimiteazã anumite specialitãti chirurgicale si în primul rând separarea chirurgiei pediatrice viscerale de ortopedia pediatricã, apoi din cadrul chirurgiei viscerale, individualizarea unor specialitãti precum urologia pediatricã, chirurgia toracicã pediatricã, chirurgia plasticã pediatricã.
La modul concret volumul tratatului de chirurgie pediatricã este structurat în 37 de capitole cu teme specifice chirurgiei pediatrice evitând suprapunerea subiectelor sau afectiunilor care se pot întâlni si la adult. Subiectele tratate dezvoltã în special patologia congenitalã a nou-nãscutului si copilului mic, sistematizatã regional pe aparate si sisteme. Concomitent sunt evidentiate si capitole si concepte cum ar fi: scrotul acut, boala de reflux gastro-esofagian, neuoblastomul, nefroblastomul, samd. Selectonarea tematicii cu specialitate pediatricã a cuprins si o abordare sistematicã si unitarã a capitolelor cu o prezentare clarã si concisã privind definirea cadrului nosologic, etiopatogeniei, fiziopatologiei precum si a mijloacelor clasice si moderne a mijloacelor de diagnostic si tratament. Primul capitol al tratatului deosebit de util este reprezentat de exlorarea imagisticã (ecografia antenatalã) care permite diagnosticul malformatiilor congenitale. Depistarea unei malformatii antenatal impune ca nasterea sã aibã loc într-o clinicã specializatã cu servicii adecvate supravegherii si investigãrii complete a nou-nãscutului malformat.
Capitolele importante cum sunt malformatiile tubului digestiv, malformatiile bronho-pulmonare, laparoschizisul si omfalocelul, urgentele chirurgicale a nou-nãscutului si sugarului sunt tot atâtea directii pe care autorii tratatului le prezintã la nivelul progreselor diagnostice si terapeutice actuale cu rezultate la care în alte timpuri nici nu visau. În plus tehnicile chirurgicale de bazã sunt expuse sintentic, sunt ilustrate cu scheme si desene care fac mai accesibilã întelegerea textului, a principiului interventiilor chirurgicale si deasemenea sunt însotite de prezentarea îngrijirilor postoperatorii în majoritatea capitolelor. Deasemenea sunt prezentate obiectiv rezultatele în timp ale propriei experiente, demonstrând astfel profesionalismul colectivului de autori.
Tratatul de chirurgie pediatricã este valoros prin faptul cã se bazeazã pe o bogatã informare stiintificã actualã, citatã la sfârsitul fiecãrui capitol. O iconografie bogatã si originalã, ilustreazã fiecare capitol si captiveazã interesul cunoasterii problemelor. De remarcat este faptul cã atât din lista autorilor cât si din continutul textului colaborarea si contributia multidisciplinarã în abordarea patologiei chirurgicale pediatrice.
În final apreciez volumul ca fiind o lucrare de referentã în literatura medicalã româneascã adresatã tuturor specialitãtilor chirurgicale precum si altor categorii de medici, care nu trebuie sã lipseascã din biblioteca personalã. Felicitãri autorilor pentru munca depusã si pentru deosebita realizare.
  

“Textbook of Surgery” appearance in Editura Academiei Române in a new edition, under the guidance of renowned Professor Dr. Irinel Popescu, is a remarkable event by his proportions and provides medical corps in the country a monumental work which express the current state of knowledge in the field.
The textbook will be a support in the up-to-date training of the resident doctors and young physicians, a reference work for the subjects of future medical examinations as residency or speciality exams, for the practitionar surgeon and for other specialists, a support for refreshing the classical knowledge, but mostly for learning the modern concepts of clinical epidemiology, etiopathogeny, physiopathology, pathological anatomy, procedures of diagnostic and treatment.
Part of this textbook, the volume of pediatric surgery (VB), appeared in 2008 under the direction of known science professor Dr. Corneliu Sabetay from the University of Medicine and Pharmacy Craiova. This paper is a recognition of the school of pediatric surgery in Oltenia and an important mission on which it completes gaily.
The list of authors includes an important group of young specialists in pediatric surgery, university teachers, doctors in science that have taken part in research work and the doctoral theses that have deepened the main topics covered in the treaty by their personal contributions. Most of these authors have conducted refresher training courses abroad and participated in numerous national scientific events and international activities that constitute a guarantee of the academic level of the chapters drafted. On the list of authors are also university professors and other teachers of the university centers in the country: Bucharest, Constanta, Cluj, Timisoara, Iasi.
Along with the Romanian authors, in the professional writing have also participated scientific personalities from Austria, USA or France, which over the time have worked with pediatric surgeons in our country.
The selected subjects reflect the recent years developments in distinguishing certain surgical specialities and first of all reflect the separation of the visceral pediatric surgery from the pediatric orthopedy, and then from the visceral pediatric surgery the individualization of other specialities such as pediatric urology, pediatric thoracic surgery and pediatric plastic surgery.
Concretely, the textbook of pediatric surgery is structured in 37 chapters with specific pediatric surgery topics, avoiding the superposition of subjects or illnesses that can be encountered also in adults.
The topics that are treated are especially those concerning the congenital pathology of the new-born and small child, regionally sistematised on organs and systems. At the same time, there are highlighted chapters and conceps like: acute scrotal disease, gastro-esophagian reflux disease, the neuroblastoma, the nephroblastoma, etc.
Selecting topics of pediatric speciality included a systematic and uniform approach of each chapter, with a clear and concise definition of the nosologic aspects, etiopathogeny, physiopathology and both the classical and modern diagnostic and therapeutic methods.
The first chapter of this particularly usefull textbook is represented by the imagistic examination (antenatal ultrasound) that allows the diagnosis of congenital malformations. Antenatal detection of malformations requires the birth to take place in a specialized clinic where appropriate surveillance and full investigation of the malformed new-born is possible.
Important chapters such as digestive system malformations, bronho-pulmonary malformations, laparoskisis and omphalocelum, surgical emergencies of the new-born baby are directions that the authors of the textbook present at the level of the progress made in their current diagnose and treatment, with results one would never have dreamed of in the old times. In addition, the basic surgical techniques are exposed synthetically, illustrated with drawings and schemes that make the understanding of the text and of the surgical principles more accessible, and are also accompanied by the presentation of the postoperative care in most chapters. There are also presented the objective long-time results of their self experience, demonstrating the professionalism of the author group. Textbook of pediatric surgery is valuable because it is based on ample current scientific information, cited at the end of each chapter. A rich and original iconography illustrates each chapter captivating the interest in assimilating the knowledge. Both from the list of authors and from the text content, the cooperation and the multidisciplinary contribution in the approach of the pediatric surgical pathology can be noted.
Finally I appreciate the textbook to be a reference work in the Romanian medical literature, addressed to all surgical specialtists and to other categories of physicians, that should not be missing from their personal library. Congratulations to the authors for their work and for the great achievement.