Profesorul Corneliu Dragomirescu

  1. Home
  2. Articles

Profesorul Corneliu Dragomirescu

Prof. dr. Irinel Popescu, Prof. assoc. Cătălin Copăescu
IN MEMORIAM..., no. 6, 2016
Article DOI: 10.21614/chirurgia.111.6.461
Profesorul Corneliu Dragomirescu s-a nãscut la 21 martie 1942 la Bucureæti. A absolvit liceul Spiru Haret şi a fost admis la Institutul de Medicinã æi Farmacie Bucureæti (Facultatea de Medicinã Generalã) în 1959, devenind medic în 1965. Din 1967 îæi desfãæoarã activitatea profesionalã în Clinica de Chirurgie a Spitalului Cantacuzino condusã de Prof. Dr. Ion Juvara, ca medic secundar (1967-1971), medic specialist chirurg (1971- 1978) devenind medic primar în 1978. Sub conducerea profesorului Ion Juvara a elaborat şi susÃ¥inut teza “Readaptarea dupã Splenectomie”, obÃ¥inând titlul ştiinÃ¥ific de Doctor în Medicinã în anul 1974. În paralel, parcurge etapele dezvoltãrii carierei didactice, fiind asistent universitar (1973-1983) şi şef de lucrãri (1983- 1986), conferenÃ¥iar (1986-1993) şi profesor de chirurgie din 1993. S-a remarcat atât ca un foarte bun operator, cât şi ca un clinician desavârşit, ordonat şi meticulos dar, mai ales, dotat cu o memorie ieşitã din comun. Ca majoritatea elevilor Profesorului Juvara, a fost nelipsit de la Şedintele Societãåii de Chirurgie Bucureşti, unde a şi prezentat lucrãri extrem de documentate, expuse într-o manierã clarã şi precisã. Multe dintre ele au fost publicate ulterior în revista “Chirurgia”. Din 1986, a condus Clinica de Chirurgie a Spitalului Vitan Bârzeşti, devenit dupã 1990 Spitalul Clinic “Sfântul Ioan” Bucureşti. A fost printre puÃ¥inii chirurgi români care a ajuns Şef de Clinicã la o vârstã tânãrã, de numai 45 de ani, şi asta exclusiv datoritã meritelor sale profesionale. Creativ, consecvent æi profund orientat cãtre progresul medical, profesorul Corneliu Dragomirescu reorganizeazã clinica de chirurgie a spitalului Sfântul Ioan focalizându-se asupra noilor tehnologii apãrute în practica medicalã. Având æansa noilor deschideri de dupã decembrie 1989, participã, în vara anului 1993, la un program de pregãtire pentru revoluÃ¥ionara, la acea vreme, chirurgie laparoscopicã. Perioada petrecutã în Marea Britanie, în Clinica de Chirurgie condusã de profesorul Mike McMahon, (University of Leeds), avea sã orienteze clar viziunea profesorului Corneliu Dragomirescu asupra viitorului chirurgiei chirurgiei videoasistate. Întors în Ã¥arã, cu sprijinul UMF Carol Davila, a introdus tehnica laparoscopicã în Clinica de Chirurgie Sfântul Ioan, în ianuarie 1994 fiind realizatã prima colecistectomie laparoscopicã. Anii care au urmat au fost foarte prolifici din acest punct de vedere, echipa condusã de profesorul Corneliu Dragomirescu introducând tehnica laparoscopicã pentru majoritatea operaÃ¥iilor din sfera chirurgiei generale, ginecologice, urologice, endocrine, de cele mai multe ori ca premiere naÃ¥ionale. Dezvoltarea tehnicilor laparoscopice adresate diferitelor patologii chirurgicale a fost un obiectiv central pentru profesorul Corneliu Dragomirescu. De la preocuparea continuã de a fi informat despre evoluÃ¥ia tehnicilor videoasistate, participând constant la workshop-uri, cursuri æi congrese internaÃ¥ionale, la organizarea de programe de instruire pentru aceste tehnici, de la fondarea societãåilor profesionale dedicate acestui progres tehnologic pânã la implicarea în proiecte de cercetare cu aceastã tematicã, de la formarea atentã a echipei chirurgicale pe care o coordona pânã la conferinÃ¥ele æi prezentãrile susÃ¥inute magistral în cadrul congreselor medicale, activitatea profesorul Corneliu Dragomirescu a contribuit cu prisosinåã la instituÃ¥ionalizarea chirurgiei laparoscopice în România. Fiind conætient cã realizarea technicilor ”prin gaura cheii” impune antrenament susÃ¥inut, profesorul Corneliu Dragomirescu organizeazã, încã din 1994 primele cursuri de chirurgie laparoscopicã. Expunerile teoretice æi demonstraÃ¥iile operatorii se realizau în Clinica de Chirurgie a Spitalului Sfântul Ioan în timp ce, activitatea practicã, folosind modelul suin, la Facultatea de Medicinã Veterinarã. Suportul tehnic æi spijinul logistic a fost oferit de Olympus Winter Ibe pânã în 2001 æi apoi, de echipa entuziastã Karl STORZ, alãturi de care activitatea de training în chirurgie endoscopicã s-a dezvoltat fãrã precedent. Colaborarea ireproæabilã cu echipa de medici veterinari, cu profesorul Ion Miclãuæ, conducãtorul Clinicii de Chirurgie, în mod special, a facilitat continuarea acestor cursuri, în acest cadru, pentru urmãtori 15 ani. Dacã iniÃ¥ial, antrenamentul pe model suin se realiza la douã posturi de lucru, utilizând anestezie intravenoasã, organizându-se 1-2 cursuri pe an universitar, în 2010, erau organizate 6 cursuri pe an, folosind æase posturi de lucru æi anestezie generalã cu intubaÃ¥ie orotrahealã. Din 2011, profesorul Corneliu Dragomirescu a coordonat activitatea ætiinÃ¥ificã în Centrul de Training în Chirurgie Laparoscopicã PONDERAS Hospital, implicându-se, cu multã dedicaÃ¥ie în desfãæurarea fiecãrui curs, numãrul anual al acestor activitãåi extinzându-se la douãspezece. ParticipanÃ¥ii la aceste cursuri, chirurgi de chirurgie generalã, pediatricã sau toracicã, ginecologi, urologi sau gastroeneterologi au beneficiat de disponibilitatea nelimitatã a profesorului Corneliu Dragomirescu, de generozitatea greu de egalat cu care transfera din experienÃ¥a acumulatã celor care se aflau în diferite etape ale curbei de învãåare. În paralel, profesorul Corneliu Dragomirescu desfãæoarã o susÃ¥inut activitate publicisticã æi de cercetare. Numim douã dintre proiectele de cercetare derulate cu succes in anii ’90: Optimizarea tratamentului defectelor parietale prin chirurgie laparoscopicã cu utilizarea de plase colagenate (Academia Românã, 1997-1998) æi Cercetãri privind realizarea de echipamente opticomecanice, optoelectronice æi mecanice destinate investigãrii æi chirurgiei miniinvazive aplicate la organele umane din cavitatea toracicã æi abdominalã (Ministerul cercetãrii, 1999-2000). În 1996, profesorul Corneliu Dragomirescu semneazã ca editor æi coautor monografia Chirurgie laparoscopicã. Actualitãåi şi perspective (Editura Tehnicã, Bucureæti), care, alãturi de ediÃ¥ia digitalã intervactivã “Atlas of Laparoscopic Surgery” â€" (CD-ROM. Editura Celsius, Bucureæti) au cuprins informaÃ¥ii esenÃ¥iale pentru dezvoltarea chirurgiei videoasistate în România. Succesul acestor lucrãri dar, mai ales dezvoltarea rapidã a tehnicilor asistate avansate, au fost premizele realizãrii unui alt proiect foarte important: „Chirurgia Miniinvazivã â€" Tehnici Avansate” o serie de 8 CD-ROM-uri lansate în 2000, profesorul Corneliu Dragomirescu fiind co-editor alãturi de profesorul Irinel Popescu. ImportanÃ¥a educaÃ¥ionalã a acestei realizãri a fost imediat remarcatã fiind distinsã, cu premiul “Iuliu HaÃ¥ieganu” al Academiei Române, în Decembrie 2000. InfluenÃ¥a profesorului Corneliu Dragomirescu asupra evoluÃ¥iei chirurgiei miniminvazive în România este marcatã æi de implicarea domniei sale în elaborarea curiculei de pregãtire pentru chirurgie laparoscopicã, fiind, începând cu 2003, coordonator al Programului NaÃ¥ional de instruire în Chirurgia Laparoscopicã. Membru al numeroase asociaÃ¥iilor profesionale: Societatea Românã de Chirurgie Laparoscopicã şi Suturi Mecanice, Societatea Românã de Chirurgie, European Association of Endoscopic Surgery, European Digestive Surgery, International Society of Surgery, International Association of Surgeons and Gastroenterologists, profesorul Corneliu Dragomirescu a fost iniÃ¥iator, membru fondator, primul Preæedinte æi Preşedinte de onoare al AsociaÃ¥iei Române de Chirurgie Endoscopicã (ARCE), for dinamic de promovare æi dezvoltare a tehnicilor videoasistate de diagnostic æi tratament în România. Profesorul Dragomirescu s-a fãcut cunoscut în circuitele ætiinÃ¥ifice internaÃ¥ionale, stabilind iniÃ¥ial o foarte bunã colaborare cu Profesorul Gerd Lepsien din Germania æi, mai apoi, o lungã æi stabilã relaÃ¥ie cu Profesorul Jacques Marescaux æi æcoala lui de la Strasbourg. A comunicat æi publicat încã de la începutul anilor ’90, primele rezultate în diverse tipuri de operaÃ¥ii laparoscopice, multe dintre ele constituind premiere naÃ¥ionale. Le regãsim pe toate într-un articol de sintezã asupra istoriei chirurgiei laparoscopice în România, publicat peste ani: C. Dragomirescu, C. Copãescu “Repere istorice publicistice privind chirurgialã paroscopicã în România. Lucrãri apãrute în revista Chirurgia” (Chirurgia; 2010;105(5):603-24). Pedagog înãscut, medic talentat æi profesor erudit, profesorul Corneliu Dragomirescu a fost prorector al U.M.F. “Carol Davila” Bucureşti în perioada 1992-2004. Profesorul Dragomirescu a format o scoalã de chirurgie care, asa cum era de asteptat, a fost orientatã mai ales cãtre chirurgia miniinvazivã. Eleviilui se numara in prezentprintreceimaibunichirurgilaparoscopisti din Bucurestisi din tara. Ca urmare a recunoaşterii valorii activitãåii profesionale æi de cercetare depuse, în 1993 profesorul Corneliu Dragomirescu a devenit membru al Academiei de ŞtiinÃ¥e Medicale, iar in Noiembrie 2002, in semn de apreciere a contribuÃ¥iei domniei sale la dezvoltarea medicinii romaneæti, a fost distins cu ordinul Ordinul NaÃ¥ional “Steaua României” în gradul de Cavaler. Întreaga comunitate medicalã din România au pierdut unul dintre cei mai de seamã chirurgi pe care i-a avut Ã¥ara noastrã. Personalitatea, forÃ¥a æi profesionalismul domnului profesor Corneliu Dragomirescu au marcat puternic destinele noastre în chirurgia din România. Zecile de mii de pacienÃ¥i, cei peste douã mii de medici din toate specialitãåile chirurgicale care au fost instruiÃ¥i în cursurile de training coordonate de domnul profesor Corneliu Dragomirescu în ultimii 20 de ani æi contribuÃ¥ia domniei sale la dezvoltarea chirurgie laparoscopice sunt mãrturii incontestabile pentru valorile umane, profesionale æi pedagogice ale unei personalitãåi remarcabile. Vã vom pãstra o neætearsã amintire, domnule profesor!