Chewing Stress Developed in Upper Anterior Teeth with Root end Resection. A Finite Element Analysis Study

  1. Home
  2. Articles

Chewing Stress Developed in Upper Anterior Teeth with Root end Resection. A Finite Element Analysis Study

Al.A. Iliescu, C.M. Petcu, D. Nitoi, A. Iliescu
Original article, no. 3, 2013
Tensiunile masticatorii dezvoltate în dinåii frontali superiori cu rezecåie apicalã. Studiu de analizã a elementelor finite Scop: Intrucât dinåii devitali prezintã un risc crescut de fracturã radicularã verticalã, acest studiu a investigat efectul adiåional al rezecåiei apicale asupra rezistenåei lor mecanice. Material şi metodã: Determinarea prin analiza elementelor finite (AEF) a deformaåiilor şi tensiunilor în dinåii frontali superiori cu rezecåie apicalã la încãrcarea cu foråe de 100N şi 300N. Rezultate: Incãrcarea cu 100N a dinåilor cu rezecåie apicalã creazã o stare de tensiuni uşor crescutã faåã de statusul preoperator. Deşi tensiunile von Mises confirmã o comportare elasticã, întreaga zonã a structurii dinte-os este tensionatã în cursul masticaåiei. Crescând încãrcarea la 300N apar deformaåii în sens axial şi mezio-distal care nu pot fi neglijate deaoarece sunt de rangul zecimilor de milimetru. Tensiunile maxime, care apar în sens axial cuprinzând întreaga suprafaåã vestibularã a coroanei rãmân în domeniul comportamentului elastic dar se apropie apreciabil de limita modulului Young, atingând un maxim de compresiune SY = 2,8 x 109 N m2. Concluzii: Incãrcarea de 100N a frontalilor superiori cu rezecåie apicalã slãbeşte modic rezistenåa mecanicã. Tensiunile induse la încãrcarea cu 300N, la limita de risc a modulului de elasticitate, au tendinåa de concentrare la coletul dintelui generând deformaåii ale structurii dinåilor dar nu şi ale osului alveolar.